Om nätverket

Nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten är till för dig som arbetar med kompetensförsörjning i statliga myndigheter.

Nätverket syftar till att utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, dialog och samverkan mellan statliga myndigheter. Det utgår från en bred definition av kompetensförsörjning och omfattar alla delar i processen utifrån en strategisk hantering av kompetensförsörjning inom statlig sektor, vilket tar sin grund i den arbetsgivarpolitiska strategin och de förvaltningspolitiska målen. Verksamhetens behov av utveckling styr den strategiska kompetensförsörjningen, vilken kan skilja sig mellan olika myndigheter och variera över tiden.

Nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten ska:

  • Vara ett forum för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling i staten
  • Vara en professionell arena och kompetensresurs för medlemmarna
  • Bidra till samverkan och samarbete mellan myndigheter i frågor kring kompetensförsörjning
  • Bidra till ökad förståelse för strategisk långsiktig hantering av kompetensförsörjningsfrågor

Nätverket vänder sig till dig som ansvarar för strategisk kompetensförsörjning inom din myndighet eller arbetar med någon av dess delar. Medlemskapet är personligt och ni kan vara flera medlemmar från samma myndighet. Medlem som är utsedd till kontaktperson för myndighetens ledning får tillgång till medlemsmatris.

Nätverket träffas 1-3 ggr per år och värdskapet cirkulerar. Träffarna sker traditionellt på fredagar kl 9-15. Datum för nästa träff, och inriktningen på agendan, bestäms ofta på träffen innan. Agendan brukar, förutom föreslagna diskussionspunkter, innehålla en presentation av värdorganisationen.

Nästa nätverksträff!

Så snart datum och program är klart anslås det i Kalendern. Det blir som vanligt tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte med kollegor vid andra statliga myndigheter.

Nätverkets historia

Nätverket har sin bakgrund från och bildades under Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) och togs därefter över av Verket för Förvaltningsutveckling (Verva). Från början var det två nätverk där den ena omfattade chefsförsörjning och det andra kompetensutveckling, men under tiden på Verva slogs dessa två ihop och bildade Nätverk för strategisk kompetensförsörjning. I samband med Vervas avveckling övergick nätverket till att ha ett roterande värdskap och hade därefter inget central hemvist i statsförvaltningen. Försvarets materielverk, FMV var den första myndigheten att stå värd för nätverket, vilket därefter roterat mellan myndigheterna.

Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) som bildades 2009 hade aldrig något formellt uppdrag att ta över och driva nätverket, men bidrog som en av flera myndigheter att stå värd för nätverkets möten och hosta information om nätverkets aktiviteter på dess hemsida. Krus avvecklades 2012.

Uppsala universitet har sedan 2014 en administrativ roll i nätverket och hostar dess portal kompetensistaten.se samt hanterar medlemsregistret.

Tidigare värdskap

Från 2009 och framåt har följande myndigheter varit värdar för nätverksträffarna:

2009: FMV
2009: Brottsförebyggande rådet
2009: Arbetsförmedlingen
2010: Skolinspektionen
2010: FMV
2010: Skolverket
2011: Tullverket
2011: KRUS
2011: Statskontoret
2011: Arbetsförmedlingen
2012: Försäkringskassan
2013: FMV
2013: Domstolsverket, Kammarrätten i Stockholm, Svea Hovrätt
2014: Försvarsmakten
2014: Uppsala universitet
2014: Försäkringskassan
2015: Tullverket
2015: Säkerhetspolisen
2016: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB/Konsumentverket
2017: Uppsala universitet
2018: Läkemedelsverket/Arbetsmiljöverket
2018: FMV
2019: Trafikverket/Skatteverket
2019: Uppsala universitet
2020: Trafikverket, Digitalt
2021: Tullverket, Digitalt
2021: Uppsala universitet/Skatteverket, Digitalt
2022: Migrationsverket
2023: Trafikverket/Uppsala universitet
2024: Försäkringskassan/Socialstyrelsen