Värdegrundsdelegationens slutrapport:

Att säkerställa en god statsförvaltning

Värdegrundsdelegationen redovisar i denna slutrapport ett uppdrag (för åren 2013-2016) från regeringen om det gemensamma
värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. Målgruppen för verksamheten har varit myndighetschefer, fackliga företrädare och anställda vid statliga myndigheter.
Genom kunskapsseminarier, utbildning, föreläsningar, skrifter och nätverk har delegationen arbetat för att kunskapen om samt respekten och
förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Dessa former för främjande av en god förvaltningskultur behöver fortsätta.

I slutrapporten redovisas Värdegrundsdelegationens arbete, överväganden och förslag. Där inget anges riktar sig förslagen till regeringen.
Vår förhoppning är att denna slutrapport ska bidra till en god förvaltning genom att våra erfarenheter och förslag kommer till
nytta i det fortsatta ständigt pågående arbetet med att stärka kunskapen om, respekten för och tillämpningen av
de grundläggande rättsprinciper som kännetecknar en rättssäker och effektiv statsförvaltning i medborgarnas tjänst.

Ladda ned eller beställ rapporten: 

Om rapporten på regeringen.se:

Se filmen från avslutande Värdegrundsforum 29 nov-16