Vår syn på lärande!

Lite ur dokumentet – Vår syn på lärande!
Vi bidrar till att nå Försäkringskassans vision om ett samhälle där människor känner trygghet
när livet tar en ny vändning genom att ha en medveten syn på lärande och skapa
förutsättningar för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens.
En lärande organisation planerar sin kompetensförsörjning på ett strategiskt sätt och har en
gemensam syn på lärande. Vår syn på lärande utgår från en helhetssyn på människan, lärandet
och den miljö där kompetensen ska tillämpas. Lärande ska inte bara handla om vad och hur
man gör utan också göra att man förstår varför man gör något.